Holmstrom_CG-Jeddah_Elliott_1409_321

Photo of Holmstrom